Superiores Alistados na PMC

Rigote1-Presidente PMC
Vitu84- Vice Presidente PMC
Joaomafs- 1° Tenente PMC
Juliaeechalar- 1° Tenente PMC

Eles Sao os :

SUPERIORES

KKKKKKKKKKKKKKKK

Brincadeira